GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG DẠNG ỐNG THỔI SMC SERIES ZP3E

(1 đánh giá)

SMC-ZP3E

SMC - JAPAN

Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

CỐC HÚT CHÂN KHÔNG DẠNG ỐNG THỔI SMC SERIES ZP3E NÚM HÚT CHÂN KHÔNG DẠNG ỐNG THỔI SMC SERIES ZP3E ĐÀU HÚT CHÂN KHÔNG DẠNG ỐNG THỔI SMC SERIES ZP3E ZP3E, Pad/Bellows Flat Pad w/Groove

0985.288.164

HOTLINE TƯ VẤN : 0985.288.164

 

GIÁC CHÂN KHÔNG DẠNG ỐNG THỔI  SMC SERIES ZP3E:

► SƠ ĐỒ CHỌN MÃ:

 

 

• Loại giác:  UM/BM

• Chất liệu:  CL

                  S ( Cao su silicon ) 

                  F (FKM)

                  N (NBR)

                  U (Cao su urethane)

 

ZP3E-32UMN, ZP3E-32UMN-P, ZP3E-32BMN, ZP3E-32BMN-P, ZP3E-32UMF, ZP3E-32UMF-P, ZP3E-32BMF, ZP3E-32BMF-P, ZP3E-32UMS, ZP3E-32UMS-P, ZP3E-32BMS, ZP3E-32BMS-P, ZP3E-32UMU, ZP3E-32UMU-P, ZP3E-32BMU, ZP3E-32BMU-P, ZP3E-32UMCL, ZP3E-32UMCL-P, ZP3E-32BMCL, ZP3E-32BMCL-P, ZP3E-40UMN, ZP3E-40UMN-P, ZP3E-40BMN, ZP3E-40B MN-P, ZP3E-40UMF, ZP3E-40UMF-P, ZP3E-40BMF, ZP3E-40BMF-P, ZP3E-40UMS, ZP3E-40UMS-P, ZP3E-40BMS, ZP3E-40BMS-P, ZP3E-40UMU, ZP3E-40UMU-P, ZP3E-40BMU, ZP3E-40BMU-P, ZP3E-40UMCL, ZP3E-40UMCL-P, ZP3E-40BMCL, ZP3E-40BMCL-P, ZP3E-50UMN, ZP3E-50UMN-P, ZP3E-50BMN, ZP3E-50B MN-P, ZP3E-50UMF, ZP3E-50UMF-P, ZP3E-50BMF, ZP3E-50BMF-P, ZP3E-50UMS, ZP3E-50UMS-P, ZP3E-50BMS, ZP3E-50BMS-P, ZP3E-50UMU, ZP3E-50UMU-P, ZP3E-50BMU, ZP3E-50BMU-P, ZP3E-50UMCL, ZP3E-50UMCL-P, ZP3E-50BMCL, ZP3E-50BMCL-P, ZP3E-63UMN, ZP3E-63UMN-P, ZP3E-63BMN, ZP3E-63B MN-P, ZP3E-63UMF, ZP3E-63UMF-P, ZP3E-63BMF, ZP3E-63BMF-P, ZP3E-63UMS, ZP3E-63UMS-P, ZP3E-63BMS, ZP3E-63BMS-P, ZP3E-63UMU, ZP3E-63UMU-P, ZP3E-63BMU, ZP3E-63BMU-P, ZP3E-63UMCL, ZP3E-63UMCL-P, ZP3E-63BMCL, ZP3E-63BMCL-P, ZP3E-80UMN, ZP3E-80UMN-P, ZP3E-80BMN, ZP3E-80B MN-P, ZP3E-80UMF, ZP3E-80UMF-P, ZP3E-80BMF, ZP3E-80BMF-P, ZP3E-80UMS, ZP3E-80UMS-P, ZP3E-80BMS, ZP3E-80BMS-P, ZP3E-80UMU, ZP3E-80UMU-P, ZP3E-80BMU, ZP3E-80BMU-P, ZP3E-80UMCL, ZP3E-80UMCL-P, ZP3E-80BMCL, ZP3E-80BMCL-P, ZP3E-100UMN, ZP3E-100UMN-P, ZP3E-100BMN, ZP3E-100B MN-P, ZP3E-100UMF, ZP3E-100UMF-P, ZP3E-100BMF, ZP3E-100BMF-P, ZP3E-100UMS, ZP3E-100UMS-P, ZP3E-100BMS, ZP3E-100BMS-P, ZP3E-100UMU, ZP3E-100UMU-P, ZP3E-100BMU, ZP3E-100BMU-P, ZP3E-100UMCL, ZP3E-100UMCL-P, ZP3E-100BMCL, ZP3E-100BMCL-P, ZP3E-125UMN, ZP3E-125UMN-P, ZP3E-125BMN, ZP3E-125B MN-P, ZP3E-125UMF, ZP3E-125UMF-P, ZP3E-125BMF, ZP3E-125BMF-P, ZP3E-125UMS, ZP3E-125UMS-P, ZP3E-125BMS, ZP3E-125BMS-P, ZP3E-125UMU, ZP3E-125UMU-P, ZP3E-125BMU, ZP3E-125BMU-P, ZP3E-125UMCL, ZP3E-125UMCL-P, ZP3E-125BMCL, ZP3E-125BMCL-P,
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP3E-40UMN

ZP3E-32UMN

ZP3E-50UMN

ZP3E-63UMN

ZP3E-80UMN

ZP3E-50UMS

ZP3E-32UMS

ZP3E-40UMS

ZP3E-32BMN

ZP3E-32UMU

ZP3E-40BMN

ZP3E-40UMU

ZP3E-50BMN

ZP3E-50UMU

ZP3E-63UMU

ZP3E-40UMN-P

ZP3E-32UMN-P

ZP3E-80UMS

ZP3E-125UMN

ZP3E-50BMS

ZP3E-40BMS

ZP3E-32BMS

ZP3E-63BMN

ZP3E-50UMN-P

ZP3E-80UMU

ZP3E-80BMN

ZP3E-63UMN-P

ZP3E-32BMU

ZP3E-80UMN-P

ZP3E-100BMN

ZP3E-50BMU

ZP3E-40BMN-P

ZP3E-32BMN-P

ZP3E-63BMS

ZP3E-100UMN-P

ZP3E-50BMN-P

ZP3E-125BMN

ZP3E-50UMF

ZP3E-32UMF

ZP3E-40BMS-P

ZP3E-32BMS-P

ZP3E-100UMU

ZP3E-50BMS-P

ZP3E-80BMS

ZP3E-63BMU

ZP3E-63BMN-P

ZP3E-32BMU-P

ZP3E-80UMU-P

ZP3E-80BMN-P

ZP3E-40UMCL

ZP3E-32UMCL

ZP3E-125UMN-P

ZP3E-50UMCL

ZP3E-80BMU

ZP3E-50BMU-P

ZP3E-32BMF

ZP3E-40BMF

ZP3E-63UMCL

ZP3E-100BMN-P

ZP3E-125UMS

ZP3E-80UMCL

ZP3E-100BMS

ZP3E-100UMCL

ZP3E-63BMU-P

ZP3E-63UMF

ZP3E-32UMCL-P

ZP3E-50UMCL-P

ZP3E-100BMU

ZP3E-50BMCL

ZP3E-32BMCL

ZP3E-40BMCL

ZP3E-125UMU

ZP3E-63UMCL-P

ZP3E-80UMF

ZP3E-63BMCL

ZP3E-80UMCL-P

ZP3E-80BMCL

ZP3E-100UMCL-P

ZP3E-125UMS-P

ZP3E-125BMS

ZP3E-32BMCL-P

ZP3E-63BMF

ZP3E-40BMCL-P

ZP3E-50BMCL-P

ZP3E-125UMCL

ZP3E-100BMCL

ZP3E-80UMF-P

ZP3E-63BMCL-P

ZP3E-125BMU

ZP3E-80BMCL-P

ZP3E-125BMCL

ZP3E-100BMCL-P

ZP3E-80BMF

ZP3E-125BMCL-P

ZP3E-100BMF

ZP3E-125UMF

ZP3E-125BMF

ZP3E-100UMN

ZP3E-100UMS

ZP3E-50BMF

ZP3E-63UMS

ZP3E-63UMS-P

 

ZP3E-T

ZP3E-T32UMN-B10

ZP3E-T32UMN-B8

ZP3E-T40UMN-B10

ZP3E-T50UMN-B10

ZP3E-T50UMN-B8

ZP3E-T32UMN-A10

ZP3E-T40UMN-A10

ZP3E-T32UMS-B8

ZP3E-T50UMS-B10

ZP3E-T50UMN-A10

ZP3E-T40UMU-B8

ZP3E-T40UMU-B10

ZP3E-T32UMS-A10

ZP3E-T32BMN-B10

ZP3E-T32BMN-B8

ZP3E-T40UMS-A10

ZP3E-T40BMN-B10

ZP3E-T50BMN-B8

ZP3E-T50UMU-B8

ZP3E-T32BMN-A10

ZP3E-T40UMU-A10

ZP3E-T40BMN-A10

ZP3E-T32UMU-A10

ZP3E-T63UMN-A16

ZP3E-T63UMN-B12

ZP3E-T63UMN-B18

ZP3E-T80UMN-A16

ZP3E-T50UMU-A10

ZP3E-T80UMN-B12

ZP3E-T50BMN-A10

ZP3E-T40BMS-B10

ZP3E-T32BMS-B10

ZP3E-T50BMS-B10

ZP3E-T63UMS-A16

ZP3E-T32BMS-A10

ZP3E-T40BMS-A10

ZP3E-T32BMU-B8

ZP3E-T100UMN-A16

ZP3E-T50BMS-A10

ZP3E-T32BMU-A10

ZP3E-T80UMS-A16

ZP3E-T80UMS-B12

ZP3E-T40UMN-AL14

ZP3E-T63BMN-A16

ZP3E-T32UMN-AL14

ZP3E-T80UMU-A16

ZP3E-T50BMU-A10

ZP3E-T100UMN-B12

ZP3E-T63BMN-B12

ZP3E-T80UMU-B12

ZP3E-T50UMN-AL14

ZP3E-T50UMF-B8

ZP3E-T50UMF-B10

ZP3E-T80BMN-A16

ZP3E-T32UMS-AL14

ZP3E-T40UMS-AL14

ZP3E-T32UMF-A10

ZP3E-TF32UMN-AL6

ZP3E-TF40UMN-AL6

ZP3E-T125UMN-A16

ZP3E-T50UMS-AL14

ZP3E-T40UMU-AL14

ZP3E-T32UMU-AL14

ZP3E-T63BMS-A16

ZP3E-T32BMN-AL14

ZP3E-T40BMN-AL14

ZP3E-T63BMS-B12

ZP3E-T63BMS-B18

ZP3E-T50UMU-AL14

ZP3E-T50UMCL-B8

ZP3E-T50BMN-AL14

ZP3E-T80BMN-B12

ZP3E-TF40BMN-B8

ZP3E-TF50BMN-B8

ZP3E-TF32BMN-B8

ZP3E-TF50UMN-AL6

ZP3E-T32BMF-B8

ZP3E-T32UMCL-A10

ZP3E-T40UMCL-A10

ZP3E-T100UMS-A16

ZP3E-T63UMN-AL16

ZP3E-T80UMN-AL16

ZP3E-T40BMS-AL14

ZP3E-TF32UMN-AL14

ZP3E-T32BMF-A10

ZP3E-T40BMF-A10

ZP3E-TF32BMN-AL6

ZP3E-T50UMCL-A10

ZP3E-TF50UMN-AL14

ZP3E-T32BMS-AL14

ZP3E-TF50UMS-AL6

ZP3E-T50BMS-AL14

ZP3E-TF40BMS-B8

ZP3E-T80BMS-A16

ZP3E-TF50BMS-B8

ZP3E-T50BMF-B10

ZP3E-T100UMU-A16

ZP3E-T32BMU-AL14

ZP3E-T40BMU-AL14

ZP3E-T100UMN-AL16

ZP3E-TF50BMN-AL6

ZP3E-T50BMF-A10

ZP3E-TF63UMN-AL12

ZP3E-TF40BMN-AL14

ZP3E-TF50BMN-AL14

ZP3E-T63UMCL-A16

ZP3E-TF32BMN-AL14

ZP3E-T63UMCL-B12

ZP3E-T80BMS-B18

ZP3E-TF80UMN-AL12

ZP3E-T80BMS-B12

ZP3E-T50BMCL-B8

ZP3E-TF50BMS-AL6

ZP3E-T63BMN-AL16

ZP3E-T100BMN-B12

ZP3E-T80UMU-AL16

ZP3E-T32BMCL-A10

ZP3E-T40BMCL-A10

ZP3E-T80UMCL-A16

ZP3E-TF32BMS-AL14

ZP3E-TF50UMF-B8

ZP3E-T80BMN-AL16

ZP3E-TF40UMF-B8

ZP3E-T80UMCL-B12

ZP3E-T50BMCL-A10

ZP3E-T80BMU-B12

ZP3E-TF32BMU-AL14

ZP3E-T125BMN-A16

ZP3E-T125UMN-AL16

ZP3E-TF32UMF-AL6

ZP3E-T32UMCL-AL14

ZP3E-TF80UMN-B12

ZP3E-T63BMS-AL16

ZP3E-T40UMCL-AL14

ZP3E-TF100UMN-AL12

ZP3E-TF63BMN-AL12

ZP3E-T50UMCL-AL14

ZP3E-T40BMF-AL14

ZP3E-T100BMS-A16

ZP3E-TF100UMN-B12

ZP3E-T100UMCL-B12

ZP3E-TF32UMCL-AL6

ZP3E-T80UMF-A16

ZP3E-T80UMF-B12

ZP3E-T32UMNJB10

ZP3E-T40UMNJB10

ZP3E-T40UMNJB30

ZP3E-T80BMS-AL16

ZP3E-T32UMNJB30

ZP3E-T100UMU-AL16

ZP3E-TF32BMF-AL6

ZP3E-T40UMNJB50

ZP3E-T63BMCL-A16

ZP3E-T50UMNJB10

ZP3E-T32UMNJB50

ZP3E-TF50BMF-B8

ZP3E-TF63UMN-AL16

ZP3E-T50UMNJB30

ZP3E-T125UMU-A16

ZP3E-T50BMF-AL14

ZP3E-TF50UMCL-AL6

ZP3E-T63BMCL-B12

ZP3E-TF80UMN-AL16

ZP3E-T50UMNJB50

ZP3E-T32UMSJB10

ZP3E-T40UMSJB10

ZP3E-T32UMSJB30

ZP3E-T63BMF-A16

ZP3E-T50UMSJB10

ZP3E-T32UMSJB50

ZP3E-T63UMCL-AL16

ZP3E-T40UMSJB50

ZP3E-TF40UMCL-AL14

ZP3E-TF32UMCL-AL14

ZP3E-TF50UMCL-AL14

ZP3E-T32BMNJB10

ZP3E-T40BMNJB10

ZP3E-T125BMN-B12

ZP3E-T125BMN-B18

ZP3E-T32UMUJB10

ZP3E-T32BMCL-AL14

ZP3E-T40BMCL-AL14

ZP3E-T40BMNJB30

ZP3E-T32BMNJB30

ZP3E-T50UMSJB50

ZP3E-TF32BMF-AL14

ZP3E-TF100UMN-AL16

ZP3E-TF40BMF-AL14

ZP3E-T32BMNJB50

ZP3E-T40BMNJB50

ZP3E-T50BMCL-AL14

ZP3E-T80UMCL-AL16

ZP3E-T50BMNJB30

ZP3E-TF50UMNJB10

ZP3E-TF50BMF-AL6

ZP3E-T50BMNJB50

ZP3E-T40BMSJB10

ZP3E-T80BMCL-B18

ZP3E-T32BMSJB10

ZP3E-T80BMCL-B12

ZP3E-T100BMU-B18

ZP3E-T40BMSJB30

ZP3E-T100UMCL-AL16

ZP3E-T32BMSJB30

ZP3E-T50BMSJB10

ZP3E-TF32UMNJB30

ZP3E-T32BMSJB50

ZP3E-TF50UMNJB30

ZP3E-T40BMSJB50

ZP3E-TF63BMN-AL16

ZP3E-T50BMSJB30

ZP3E-TF80BMN-AL16

ZP3E-T50BMSJB50

ZP3E-TF32BMNJB10

ZP3E-T100BMS-AL16

ZP3E-TF50UMNJB50

ZP3E-TF32UMNJB50

ZP3E-TF40UMNJB50

ZP3E-T100BMCL-A16

ZP3E-TF80UMCL-AL12

ZP3E-TF50BMNJB30

ZP3E-TF32BMNJB30

ZP3E-TF40BMNJB30

ZP3E-T63UMNJB10

ZP3E-T80UMNJB10

ZP3E-TF32BMNJB50

ZP3E-TF50BMNJB50

ZP3E-TF40BMNJB50

ZP3E-T80UMNJB50

ZP3E-TF32BMSJB30

ZP3E-TF100UMCL-AL12

ZP3E-T63UMSJB30

ZP3E-TF80BMS-AL16

ZP3E-T80BMCL-AL16

ZP3E-T100UMNJB10

ZP3E-T32UMCLJB10

ZP3E-T100UMNJB30

ZP3E-T100UMNJB50

ZP3E-T40BMFJB10

ZP3E-TF63UMF-B12

ZP3E-T50UMCLJB10

ZP3E-T100BMCL-B12

ZP3E-T32BMFJB10

ZP3E-T40BMFJB30

ZP3E-T40BMFJB50

ZP3E-TF63UMCL-AL16

ZP3E-T63BMNJB10

ZP3E-TF40BMUJB50

ZP3E-T63BMNJB30

ZP3E-TF100BMN-AL16

ZP3E-TF50BMUJB50

ZP3E-T80BMNJB10

ZP3E-T125BMS-B12

ZP3E-T125UMCL-AL16

ZP3E-T80BMNJB30

ZP3E-T50BMFJB10

ZP3E-T100UMF-A16

ZP3E-TF80UMCL-AL16

ZP3E-T50BMFJB30

ZP3E-T80BMNJB50

ZP3E-T50BMFJB50

ZP3E-T100BMCL-AL16

ZP3E-TF100UMCL-AL16

ZP3E-T32BMCLJB10

ZP3E-T125UMNJB50

ZP3E-T40BMCLJB10

ZP3E-T32BMCLJB30

ZP3E-T100BMNJB30

ZP3E-TF125BMN-AL16

ZP3E-T50BMCLJB30

ZP3E-TF63UMNJB10

ZP3E-T100UMSJB50

ZP3E-T100BMNJB50

ZP3E-TF80UMNJB10

ZP3E-T80BMSJB10

ZP3E-TF80UMF-AL16

ZP3E-T125BMU-B18

ZP3E-T80BMSJB30

ZP3E-T100UMUJB30

ZP3E-TF32BMFJB50

ZP3E-T100UMUJB50

ZP3E-TF63BMCL-AL16

ZP3E-T63UMCLJB30

ZP3E-TF63UMNJB50

ZP3E-T80UMCLJB10

ZP3E-TF63BMNJB10

ZP3E-T80UMCLJB30

ZP3E-TF80BMNJB10

ZP3E-T80BMF-AL16

ZP3E-T100UMCLJB50

ZP3E-TF80BMNJB30

ZP3E-T125BMCL-AL16

ZP3E-T100BMSJB10

ZP3E-T100BMSJB30

ZP3E-TF63BMNJB50

ZP3E-TF80BMNJB50

ZP3E-TF80BMSJB10

ZP3E-T100BMUJB30

ZP3E-TF100BMNJB10

ZP3E-T100BMUJB50

ZP3E-T125UMUJB10

ZP3E-TF125UMNJB30

ZP3E-T125UMUJB30

ZP3E-T80BMCLJB30

ZP3E-TF125UMCL-AL16

ZP3E-TF100BMNJB30

ZP3E-TF63UMCLJB10

ZP3E-T80BMCLJB50

ZP3E-TF100BMCL-AL16

ZP3E-TF63UMCLJB30

ZP3E-TF100BMNJB50

ZP3E-TF80UMCLJB30

ZP3E-TF63UMFJB30

ZP3E-TF100BMSJB10

ZP3E-T125BMSJB50

ZP3E-TF80BMCLJB10

ZP3E-TF100BMSJB30

ZP3E-TF80BMCLJB30

ZP3E-T100BMF-AL16

ZP3E-TF63BMFJB30

ZP3E-TF125UMUJB30

ZP3E-TF80BMCLJB50

ZP3E-TF100BMUJB50

ZP3E-T125UMF-AL16

 

 

ZP3E-Y

ZP3E-Y40UMN-B8

ZP3E-Y32UMN-AL14

ZP3E-Y40UMN-AL14

ZP3E-Y50UMN-AL14

ZP3E-Y40UMU-B8

ZP3E-YF50UMN-B8

ZP3E-Y32UMU-B8

ZP3E-Y32BMN-B8

ZP3E-Y32UMS-AL14

ZP3E-Y50BMN-B8

ZP3E-Y63UMN-B12

ZP3E-Y32BMN-AL14

ZP3E-Y80UMN-B12

ZP3E-Y40BMN-AL14

ZP3E-YF32BMN-B8

ZP3E-Y50BMN-AL14

ZP3E-Y63UMN-AL16

ZP3E-Y80UMN-AL16

ZP3E-Y40BMS-AL14

ZP3E-Y32BMS-AL14

ZP3E-Y50BMS-AL14

ZP3E-Y50BMU-B8

ZP3E-Y63UMS-AL16

ZP3E-YF32UMS-AL14

ZP3E-Y63BMN-B12

ZP3E-Y100UMN-AL16

ZP3E-Y80UMU-B12

ZP3E-Y80BMN-B12

ZP3E-Y63BMN-AL16

ZP3E-Y125UMN-B12

ZP3E-Y80UMU-AL16

ZP3E-YF32BMS-AL14

ZP3E-Y40UMCL-B8

ZP3E-Y80BMN-AL16

ZP3E-Y32BMF-B8

ZP3E-Y125UMN-AL16

ZP3E-YF63UMN-B12

ZP3E-YF80UMN-B12

ZP3E-Y32BMF-AL14

ZP3E-Y32UMNJB10

ZP3E-Y32UMNJB50

ZP3E-Y40UMNJB50

ZP3E-Y63UMCL-B12

ZP3E-Y50UMNJB30

ZP3E-Y80BMU-B12

ZP3E-Y100UMU-AL16

ZP3E-Y50UMNJB50

ZP3E-Y40BMCL-B8

ZP3E-Y32UMSJB30

ZP3E-YF80UMN-AL16

ZP3E-Y32UMSJB50

ZP3E-Y50BMCL-B8

ZP3E-YF63BMN-B12

ZP3E-Y32BMNJB10

ZP3E-Y50UMSJB30

ZP3E-Y80UMCL-B12

ZP3E-Y32BMNJB30

ZP3E-Y50BMNJB10

ZP3E-Y32BMCL-AL14

ZP3E-Y40BMCL-AL14

ZP3E-Y32BMSJB10

ZP3E-Y125UMS-B12

ZP3E-Y32BMSJB30

ZP3E-Y32BMSJB50

ZP3E-Y40BMSJB50

ZP3E-Y50BMSJB30

ZP3E-Y80UMF-B12

ZP3E-YF32UMSJB30

ZP3E-YF32UMNJB50

ZP3E-YF50UMNJB50

ZP3E-YF80BMN-AL16

ZP3E-YF32UMSJB50

ZP3E-Y80UMNJB30

ZP3E-Y63UMNJB50

ZP3E-Y63BMF-B12

ZP3E-Y80BMCL-B12

ZP3E-YF50BMNJB50

ZP3E-Y80UMNJB50

ZP3E-YF32BMSJB30

ZP3E-Y63UMSJB30

ZP3E-Y100UMNJB10

ZP3E-Y50UMCLJB10

ZP3E-YF32BMSJB50

ZP3E-Y100UMNJB50

ZP3E-Y32BMFJB30

ZP3E-Y40BMFJB30

ZP3E-Y63BMNJB50

ZP3E-Y80BMNJB30

ZP3E-YF40UMCLJB10

ZP3E-YF80UMCL-AL16

ZP3E-Y125BMS-B12

ZP3E-YF100UMCL-AL16

ZP3E-Y100BMCL-AL16

ZP3E-Y50BMCLJB30

ZP3E-Y50BMCLJB50

ZP3E-YF125BMN-AL16

ZP3E-Y63UMCLJB10

ZP3E-Y63UMCLJB50

ZP3E-YF63UMNJB50

ZP3E-YF100UMNJB30

ZP3E-YF80UMNJB50

ZP3E-Y80UMCLJB10

ZP3E-Y125BMU-AL16

ZP3E-Y80UMCLJB30

ZP3E-Y100UMCLJB30

ZP3E-YF80UMSJB30

ZP3E-Y100BMSJB50

ZP3E-YF63BMNJB50

ZP3E-Y80BMCLJB30

ZP3E-YF100BMCL-AL16

ZP3E-YF80UMCLJB10

ZP3E-YF80UMCLJB30

ZP3E-YF125BMNJB30

ZP3E-YF80BMCLJB30

ZP3E-YF125BMFJB10

ZP3E-YF125BMFJB30

 

 

 

 

Công ty rất hân hạnh được phục vụ nhu cầu của quý khách, vui lòng liên hệ tại đây:

 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

Địa chỉ: Số 244/44, Đường Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline, zalo, skype: 0985.288.164 ( Mr.Hải )

Email: hoanghai@minhphuco.vn

Website: www.thietbinanghachankhong.vn

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Sản phẩm cùng loại

Top

   (0)