ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG SERIES FSTE-HD

mỗi trang
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 90 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 90 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 14 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 90 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 90

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm

0985.288.164 12 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 75 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 75 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 75 mm Hình dạng: Với loc xoay

0985.288.164 15 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 75 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 75

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 75 mm

0985.288.164 14 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 25 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 25 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 11 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 25 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 25

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm

0985.288.164 15 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 90 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 90 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 14 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 90 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 90

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm

0985.288.164 13 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 75 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 75 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 75 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 13 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 75 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 75

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 75 mm

0985.288.164 13 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 25 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 25 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 14 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 25 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 25

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm

0985.288.164 13 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 90 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 90 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 14 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 75 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 75 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 75 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 16 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 75 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 75

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 75 mm

0985.288.164 15 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 50 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 50 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 14 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 50 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 50

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm

0985.288.164 16 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 25 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 25 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 14 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 25 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 25

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm

0985.288.164 17 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 50 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 50 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 13 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 50 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 50

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm

0985.288.164 16 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 25 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 25 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 13 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 25 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 25

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm

0985.288.164 14 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 15 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 15 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 15 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 12 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 15 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 15

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 15 mm

0985.288.164 14 lượt

Danh mục sản phẩm

BRAND NAME I

BRAND NAME II

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Liên kết website

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Thống kê

  • Đang online 117
  • Hôm nay 6,064
  • Hôm qua 8,654
  • Trong tuần 6,064
  • Trong tháng 232,565
  • Tổng cộng 1,375,236

Top

   (0)