ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG SERIES FSTI

mỗi trang
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 50 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm

0985.288.164 38 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 37 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 50 mm

0985.288.164 38 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 42 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm

0985.288.164 38 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 41 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 25 mm

0985.288.164 37 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 38 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 10 mm

0985.288.164 39 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 35 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 10 mm

0985.288.164 34 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 31 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm

0985.288.164 35 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 37 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 50 mm

0985.288.164 37 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 33 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 38 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 39 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 25

0985.288.164 37 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 35 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 10 mm

0985.288.164 37 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 35 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 10 mm

0985.288.164 36 lượt

Danh mục sản phẩm

BRAND NAME I

BRAND NAME II

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Liên kết website

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Thống kê

  • Đang online 555
  • Hôm nay 5,547
  • Hôm qua 12,627
  • Trong tuần 38,292
  • Trong tháng 29,136
  • Tổng cộng 2,071,420

Top

   (0)