ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG SERIES FSTI

mỗi trang
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 74 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm

0985.288.164 65 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 63 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 50 mm

0985.288.164 64 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 67 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm

0985.288.164 60 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 66 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 25 mm

0985.288.164 73 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 64 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 10 mm

0985.288.164 65 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 62 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 10 mm

0985.288.164 60 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 59 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm

0985.288.164 64 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 62 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 50 mm

0985.288.164 63 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 56 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 66 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 62 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 25

0985.288.164 58 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 63 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 10 mm

0985.288.164 63 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 69 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 10 mm

0985.288.164 59 lượt

Danh mục sản phẩm

BRAND NAME I

BRAND NAME II

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Liên kết website

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Thống kê

  • Đang online 125
  • Hôm nay 3,351
  • Hôm qua 7,060
  • Trong tuần 44,409
  • Trong tháng 44,409
  • Tổng cộng 2,847,263

Top

   (0)