ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG SERIES FSTIm

mỗi trang
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N016 6/4 L 20 IN Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N016 6/4 L 20 IN

Spring plunger with internal damping spring and height compensation Nipple: N 016 Vacuum connection: Hose 6/4 Shape: n.d. Spring stroke Z: 20 mm Shape: insulating

0985.288.164 9 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N016 6/4 A 20 VG-IN Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N016 6/4 A 20 VG-IN

Spring plunger with internal damping spring and height compensation Nipple: N 016 Vacuum connection: Hose 6/4 Shape: n.d. Spring stroke Z: 20 mm Shape: rotation lock/insulating

0985.288.164 12 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N016 6/4 A 20 IN Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N016 6/4 A 20 IN

Spring plunger with internal damping spring and height compensation Nipple: N 016 Vacuum connection: Hose 6/4 Shape: n.d. Spring stroke Z: 20 mm Shape: insulating

0985.288.164 11 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 6/4 L 10 IN Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 6/4 L 10 IN

Spring plunger with internal damping spring and height compensation Nipple: N 004 Vacuum connection: Hose 6/4 Shape: n.d. Spring stroke Z: 10 mm Shape: insulating

0985.288.164 11 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 6/4 A 10 VG-IN Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 6/4 A 10 VG-IN

Spring plunger with internal damping spring and height compensation Nipple: N 004 Vacuum connection: Hose 6/4 Shape: n.d. Spring stroke Z: 10 mm Shape: rotation lock/insulating

0985.288.164 11 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 6/4 A 10 IN Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 6/4 A 10 IN

Spring plunger with internal damping spring and height compensation Nipple: N 004 Vacuum connection: Hose 6/4 Shape: n.d. Spring stroke Z: 10 mm Shape: insulating

0985.288.164 10 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 4/2.5 L 5 IN Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 4/2.5 L 5 IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Núm vú: N 004 Kết nối chân không: Ống 4 / 2.5 Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 5 mm Hình dạng: cách điện

0985.288.164 9 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 4/2.5 A 5 VG-IN Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 4/2.5 A 5 VG-IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Núm vú: N 004 Kết nối chân không: Ống 4 / 2.5 Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 5 mm Hình dạng: khóa xoay / cách điện

0985.288.164 12 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 4/2.5 A 5 IN Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 4/2.5 A 5 IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Núm vú: N 004 Kết nối chân không: Ống 4 / 2.5 Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 5 mm Hình dạng: cách điện

0985.288.164 11 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 L 20 IN Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 L 20 IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: Ống 6/4 Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 20 mm Hình dạng: cách điện

0985.288.164 10 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 L 10 IN Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 L 10 IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: Ống 6/4 Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: cách điện

0985.288.164 10 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 20 VG-IN Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 20 VG-IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: M5-F Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 20 mm Hình dạng: khóa xoay / cách điện

0985.288.164 13 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 A 20 VG-IN Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 A 20 VG-IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: Ống 6/4 Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 20 mm Hình dạng: khóa xoay / cách điện

0985.288.164 11 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 A 20 IN Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 A 20 IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: Ống 6/4 Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 20 mm Hình dạng: cách điện

0985.288.164 12 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 20 IN Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 20 IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: M5-F Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 20 mm Hình dạng: cách điện

0985.288.164 9 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 10 VG-CO Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 10 VG-CO

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: khóa xoay / dẫn điện

0985.288.164 12 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 10 VG-IN Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 10 VG-IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: M5-F Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: khóa xoay / cách điện

0985.288.164 10 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 10 CO Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 10 CO

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: dẫn điện

0985.288.164 13 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 10 IN Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 10 IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: M5-F Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: cách điện

0985.288.164 11 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 5 VG-CO Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 5 VG-CO

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 5 mm Hình dạng: khóa xoay / dẫn điện

0985.288.164 12 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 5 VG-IN Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 5 VG-IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: M5-F Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 5 mm Hình dạng: khóa xoay / cách điện

0985.288.164 10 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 5 CO Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 5 CO

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 5 mm Hình dạng: dẫn điện

0985.288.164 9 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 5 IN Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 5 IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: M5-F Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 5 mm Hình dạng: cách điện

0985.288.164 11 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 A 10 VG-IN Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 A 10 VG-IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: Ống 6/4 Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: khóa xoay / cách điện

0985.288.164 12 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 A 10 IN Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 A 10 IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: Ống 6/4 Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: cách điện

0985.288.164 9 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M3-IG 4/2.5 L 5 IN Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M3-IG 4/2.5 L 5 IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M3-F Kết nối chân không: Ống 4 / 2.5 Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 5 mm Hình dạng: cách điện

0985.288.164 11 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M3-IG M5-IG A 5 VG-IN Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M3-IG M5-IG A 5 VG-IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M3-F Kết nối chân không: M5-F Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 5 mm Hình dạng: khóa xoay / cách điện

0985.288.164 10 lượt

Danh mục sản phẩm

BRAND NAME I

BRAND NAME II

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Liên kết website

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Thống kê

  • Đang online 110
  • Hôm nay 5,630
  • Hôm qua 8,654
  • Trong tuần 5,630
  • Trong tháng 232,131
  • Tổng cộng 1,374,802

Top

   (0)